نوکیان یک مفهوم جدید و انقلابی کاربردی را  در زمینه طرح آج تایر (گل میخ)
What is Batch Inclusion bags?
Bias Tires
Falken Tire
Radial Tires
Run Flat Tires
mono material PP lidding films